Home » ابزار دقیق » تجهیزات اختلاف فشار » سوئیچ اختلاف فشار » سوئیچ اختلاف فشار دوایر

سوییچ اختلاف فشار Dwyer مدل05-1696

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

سوییچ اختلاف فشار Dwyer مدل20-1996

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,500,000 تومان است.

سوییچ اختلاف فشار Dwyer مدل05-1910

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

سوییچ اختلاف فشار Dwyer مدل20-1910

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.

سوییچ اختلاف فشار Dwyer مدل00-1910

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,500,000 تومان است.